Wczytuję dane...
Formularz Reklamacyjny - wzór

Wzór Formularza Reklamacyjnego:

......................
(miejscowość, data)

......................
(imię i nazwisko Klienta)

......................
(adres Klienta do korespondencji)

......................
(numer telefonu do kontaktu)

Adresat:
Wozkinazakupy.pl,
Teve Tomasz Kłos,
Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. u. 131,
e-mail: sklep@wozkinazakupy.pl,
Telefon: 22 115-10-75 lub 22 243-25-54

REKLAMACJA
Oświadczam, że zgłaszam reklamację w sprawie umowy sprzedaży nr: .................., zawartej w dniu ......... i dotyczącej zakupu następującego towaru:
1. .................................... za cenę .........
2. .................................... za cenę .........
3. .................................... za cenę .........

Powyżej wskazany towar jest wadliwy, ponieważ

...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

Do niniejszej reklamacji załączam / nie załączam* fotografie obrazujące ww. wadliwość towaru.

Powyżej opisana niezgodność towaru z umową jest istotna / nieistotna*.

W związku z powyższym, w razie uznania reklamacji, żądam**:
1) przedstawienia przez Sprzedawcę propozycji w zakresie usunięcia wady albo
2) żądam wymiany towaru na nowy albo
3) zamiast wymiany rzeczy żądam usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przyjmuję do wiadomości, że przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru bez wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby mnie inny sposób zaspokojenia

Mam świadomość, że przekazane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem tej reklamacji oraz spełnieniem związanych z nią żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Wiem, że przysługuje mi prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

......................
Imię, Naziwsko, Podpis Klienta


(*) Niepotrzebne skreślić.
(**) należy dokonać wyboru, a pozostałe skreślić.